Skip to main content

Redegjørelse etter åpenhetsloven Sonova Norway AS

1. Introduksjon

Sonova Norway AS tilbyr høreapparater, tilbehør og reparasjonstjenester på det norske markedet under varemerket Phonak. Sonova Norway er en del av Sonova Group og eies av Sonova Holding AG og Sonova AG. Som det norske salgskontoret deltar vi i Sonovas nordiske salgsorganisasjon, og administrerende direktør i Sonova Norway er basert i Stockholm. 

Sonova Norway har aktiviteter knyttet til markedsføring og salg, ettersalgsservice, transport og logistikk, samt Sonova støttefunksjoner. Produksjonen av produkter som selges på det norske markedet og relaterte innkjøpsaktiviteter håndteres sentralt i Sonova Group og hos relevante konsernselskaper. 

Denne rapporten fokuserer på Sonova Group, dvs. konsernets forpliktelser, prosedyrer og aktiviteter knyttet til aktsomhetsvurderinger og menneskerettigheter. Spesifikk informasjon om Sonova Norway sitt arbeid er inkludert der det er relevant. Dette skyldes organiseringen av konsernet og Sonova Norway sin rolle. 

For ytterligere informasjon om Sonova Groups arbeid henviser vi til ESG-rapporten 2022/23. 

Sonova Group

Sonova Group har hovedkontor i Stäfa, Sveits og opererer gjennom fire virksomheter – høreapparater, audiologisk pleie, forbrukerhørsel og cochleaimplantater – og merkevarene Phonak, Unitron, AudioNova, Sennheiser og Advanced Bionics, samt regionale merkevarer. Konsernets globale salgs- og distribusjonskanaler betjener en stadig voksende kundebase i mer enn 100 land.  

Sonova Group produserer høreapparater, cochleaimplantater og hørselshjelpemidler for forbrukere. Over 90% av høreapparatene våre produseres i Asia/Stillehavsregionen ved våre egne operasjonssentre i Vietnam og Kina. Våre cochleaimplantater produseres i vårt operasjonssenter i Valencia, USA. Produksjonen for vår Consumer Hearing-virksomhet foregår på vår egen fabrikk i Tullamore, Irland eller ved tredjepartsanlegg i Kina. Sonova har forpliktet seg til å levere produkter av høy kvalitet til våre kunder og forbrukere, og for å oppnå dette er ansvarlighet i innkjøp og produksjon avgjørende. 

2. Menneskerettigheter og aktsomhetsvurderinger i Sonova 

Sonova Norway forplikter seg til å respektere og jobbe med menneskerettigheter i tråd med Sonova Groups retningslinjer og internasjonale standarder. 

Ledelsen i Sonova Norway har tatt stilling til åpenhetsloven som trådte i kraft 1. juli 2022. Åpenhetsloven skal fremme virksomheters respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i forbindelse med produksjon av varer og tjenesteyting, og setter en forventning om at selskaper jobber systematisk med internasjonalt anerkjente menneskerettigheter. Sonova Norway forplikter seg til å opprettholde høye standarder for forretningsetikk og integritet i samsvar med lovverket, samt internasjonale rammeverk for menneskerettigheter og arbeidsforhold.

Forankring og rammeverk

Sonova Group sitt arbeid med menneskerettigheter er forankret i våre etiske retningslinjer (Code of Conduct) og ytterligere utdypet og nedfelt i vår nye policy for menneskerettigheter (Human Rights Policy), som trådte i kraft 1. januar 2023. Policyen for menneskerettigheter har blitt formidlet til alle ansatte, inkludert Sonova Norway, gjennom digitale obligatoriske kurs. Sonova Norway følger også konsernets innkjøpspolicy (Group Procurement Policy), som gjelder for alle kjøp av varer og tjenester globalt. 

Konsernet har et rammeverk for aktsomhetsvurderinger (human rights due diligence framework, HRDD) som er i tråd med FNs veiledende prinsipper for næringsliv og menneskerettigheter (UNGP) og OECDs retningslinjer for multinasjonale selskaper. En handlingsplan for aktsomhetsvurderinger og arbeidet med menneskerettigheter utarbeides og gjennomføres årlig. Den nye policyen for menneskerettigheter gir et felles grunnlag for Sonovas ansvar til å respektere menneskerettighetene og støtter nøkkelelementene i HRDD-rammeverket gjennom: å utføre periodiske risikovurderinger på menneskerettigheter langs verdikjeden; gjennomføre dyptgående aktsomhetsvurderinger gjennom konsekvensanalyser (Human rights impact assessment, HRIA) i høyrisikoområder; og ha varslingsmekanismer og kanaler for å søke gjenoppretting - alt ved hjelp av en risikobasert tilnærming. Retningslinjene skisserer videre de mest vesentlige menneskerettighetsrisikoene identifisert av Sonova i verdikjeden.

Arbeidet med menneskerettigheter og aktsomhetsvurderinger styres av funksjonsspesifikke retningslinjer som Sonova Group leverandørprinsipper (Sonova Group Supplier Principles (SGSP)). I løpet av regnskapsåret 2022/23 erstattes denne med etiske retningslinjer for leverandører (Supplier Code of Conduct) som styrker våre krav til leverandørers arbeid med menneskerettigheter og arbeidsforhold.  

På konsernnivå blir ansvaret for å implementere, koordinere og overvåke menneskerettighetsspørsmål tildelt av styret (Board of Directors) til konsernets juridisk avdeling og compliance (Group Legal and Compliance). Aktivitetene til Group Compliance implementeres av egne dedikerte ressurser og støttes av en tverrfunksjonell arbeidsgruppe som periodisk vurderer og overvåker menneskerettighetsrisiko på tvers av Sonovas verdikjede. Arbeidet styres og benchmarkes kontinuerlig med støtte fra eksterne eksperter. Sonova har også en innkjøpsfunksjon som rapporterer til VP Value Chain Management. 

Ansatte

Gruppens 17 500 ansatte er dekket av et omfattende sett med interne globale HR-prosesser, standarder og retningslinjer, som implementeres lokalt i tråd med landsspesifikke forskrifter og krav. I Sonova Norway benyttes en personalhåndbok som beskriver retningslinjer og rettigheter for ansatte. De fleste av konsernets ansatte støttes direkte av en lokal personalsjef. 

Sonova har en varslingsmekanisme for hele konsernet via vår uavhengig opererte SpeakUp-plattform. Vi behandler alle SpeakUp-klager seriøst, der hver sak gjennomgås av vår compliance-avdeling og resulterer i individuell kommunikasjon og potensielle avhjelpende tiltak. Leverandører og andre parter kan ta opp bekymringer anonymt gjennom varslingsplattformen. 

Sonova Group anerkjenner også viktigheten av dialog med interessenter for å oppnå våre langsiktige mål. Vi samhandler regelmessig med våre ansatte gjennom for eksempel "HearMe", den årlige medarbeiderundersøkelsen; "Pulse" månedlige undersøkelser; og den årlige vurderings- og utviklingsprosessen. Vi samhandler også via husmøter og vårt OneSonova intranett.

ESG i Sonova 

Sonova Groups ESG-strategi, IntACT, definerer våre forpliktelser til bærekraft ved å bygge på fire nøkkelområder: beskytte planeten, tjene samfunnet, fremme våre ansatte og handle med integritet. Navnet IntACT fremmer vårt overordnede mål – å holde planeten og menneskene våre intakte – og understreker at det haster med å handle (ACT). Menneskerettigheter er forankret i seksjonen som omhandler integritet, der hovedmålet for 2022/23 er å implementere aktsomhetsvurderinger for menneskerettigheter (HRDD) i tråd med internasjonale rammeverk og gi opplæring til alle relevante ansatte.

Sonova Group har en definert styringsstruktur for å administrere, forbedre og rapportere om våre samlede ESG-resultater. Styringsstrukturen for ESG involverer styret (Board of Directors), ledelsesgruppen (Management Board), ESG-rådet (ESG Council) og Corporate Sustainability-teamet, ESG-emneeiere (ESG topic owners) og eksperter på konsernnivå, samt lokale representanter fra konsernselskap. Styret har det overordnede ansvaret for Sonovas strategiske retning – som inkluderer ESG-strategien, nøkkelmål og resultater. Styret er også ansvarlig for godkjenning av kritiske forretningspolicyer, som etiske retningslinjer og policy for menneskerettigheter. 

3. Risikovurderinger og identifiserte menneskerettighetsrisikoer 

Sonova Groups forpliktelse til å respektere og jobbe med menneskerettigheter strekker seg over hele virksomheten og verdikjeden vår. Alle aktiviteter vi foretar kanha en potensiell innvirkning på menneskerettigheter, enten gjennom egen virksomhet eller gjennom våre forretningsforbindelser. Vi samarbeider derfor med våre partnere langs verdikjeden for å forebygge eller redusere menneskerettighetsrisiko, og gjennomfører aktsomhetsvurderinger på flere nivåer som angitt nedenfor. 

Du finner mer informasjon om aktsomhetsvurderinger knyttet til menneskerettigheter og menneskerettighetsrisiko i Sonova Groups ESG-rapport.

Vesentlighetsanalyse 

Sonova Groups mest nylige vesentlighetsanalyse og oppdatering av Sonovas vesentlighetsmatrise ble gjennomført i 2019/20. Vi benyttet oss av en rekke kilder for å sette sammen en omfattende innledende liste over ESG-emner som kan anses som relevante for Sonovas påvirkning eller kan ha påvirkning på våre interessenters synspunkter og beslutninger. Resultatet av vesentlighetsvurderingen viser at ansvarlig leverandørkjedestyring og menneskerettigheter og arbeidspraksis er blant de viktigste temaene for Sonova. Videre grupperte vi de 21 ESG-temaene som ble identifisert i vesentlighetsanalysen i de fire strategiske områdene i IntACT, vår ESG-strategi. 

På slutten av regnskapsåret 2022/23 igangsatte vi arbeidet med en ny vesentlighetsanalyse. Den oppdaterte vurderingen vil være basert på et «dobbelt vesentlighet»-konsept, som undersøker både finansiell vesentlighet og vesentlig påvirkning. 

Overordnet risikovurdering av menneskerettigheter 

I november 2022 gjennomførte Sonova Group sin andre overordnede risikovurdering av menneskerettigheter som baserte seg på risikovurderingen utført i 2020. Den ble ledet av en tverrfaglig arbeidsgruppe støttet av eksterne forretnings- og menneskerettighetseksperter. Vurderingen dekket vår globale verdikjede og rangerte potensielle risikoer for brudd på menneskerettigheter basert på alvorlighetsgraden av risikoen for potensielt berørte mennesker. Det inkluderte også potensiell risiko som i vår Consumer Hearing-virksomhet. Vår første risikovurdering i 2020 brukte en rekke metoder, inkludert verdikjedekartlegging, problemkartlegging, konsultasjoner og intervjuer, skrivebordsforskning og interne workshops. I 2022 inkluderte vurderingsmetodene skrivebordsforskning og interne workshops sammen med revurdering av de viktigste menneskerettighetsspørsmålene beskrevet i oversikten nedenfor.

Den samlede listen over vesentlige menneskerettighetsrisikoer ble ikke oppdatert eller justert til tross for utvidelsen av virksomheten og et urolig geopolitisk miljø. Vi innførte imidlertid et nytt risikoregister for menneskerettigheter som inkluderer detaljert informasjon om alvorlighetsgraden av hvert problem (basert på omfang, omfang og utbedring), sannsynligheten for forekomst og Sonovas evne til å påvirke det. Dette gir et nyttig internt verktøy for systematisk adressering og overvåkning av risikobaserte tiltak for å forhindre eller redusere Sonovas vesentlige menneskerettighetsrisikoer.

De identifiserte vesentlige menneskerettighetsrisikoene er: tilgang til helsetjenester, barnearbeid, samfunns- og landrettigheter, medvirkning til konflikt, kundesikkerhet, ansettelsespraksis, organisasjonsfrihet og kollektive forhandlinger, informasjonssikkerhet og databeskyttelse, moderne slaveri og tvangsarbeid, helse og sikkerhet på arbeidsplassen. 

Konsernets vesentlige menneskerettighetsrisikoer ble vurdert langs alle nivåer i verdikjeden: Forskning og utvikling, råvareutvinning, komponentproduksjon, produksjon og montering, markedsføring og salg, bruk og forbruk, ettersalgsservice, etter produktets levetid, transport og logistikk, og Sonova støttefunksjoner. Sonova Norway opererer innenfor følgende trinn i verdikjeden: Markedsføring og salg, ettersalgsservice, transport og logistikk, samt Sonova støttefunksjoner. 

Sonovas forpliktelse til menneskerettigheter er basert på internasjonalt anerkjente standarder og tillegger ikke én menneskerettighet større betydning enn en annen. Vi prioriterer imidlertid de rettighetene som kan være mest vesentlige for vår virksomhet, som blir definert av vesentlighetsanalysen. Ved å prioritere vesentlig risiko for brudd på menneskerettigheter i henhold til skala, omfang og mulighet for gjenopprettelse, anerkjenner Sonova at negativ innvirkning på menneskerettighetene kan være spesielt alvorlig for noen mennesker på grunn av deres sårbarhet eller marginalisering. Sonova anerkjenner at evalueringen av alvorlighetsgraden av potensielle konsekvenser kan endre seg, og at andre risikoer kan bli stadig viktigere over tid. Vi re-evaluerer derfor regelmessig vår risiko for menneskerettighetsbrudd gjennom ytterligere vurderinger og jevnlig dialog med interne og eksterne interessenter.

Vurderinger av leverandører

Med en stor leverandørbase over hele verden, anerkjenner Sonova Group nødvendigheten av tilstrekkelige aktsomhetsvurderinger og kontinuerlig leverandørdialog for å redusere potensiell negativ innvirkning på mennesker og planeten. Risikoen for potensielle menneskerettighetsbrudd er også høyere i vår leverandørkjede enn i vår egen virksomhet. Sonova Group screener leverandører gjennom EcoVadis, og har gjennomført en overordnet kartlegging av leverandøraktiviteter som identifiserer risiko for brudd på menneskerettigheter basert på typen varer, råvarer og tjenester som leverandørene våre leverer.

Sonova har implementert en prosess for risikovurdering av leverandører med EcoVadis som evaluerer bærekraftsarbeidet til leverandører av direkte materialer til våre høreapparater. Dette dekker fire temaer: miljø, arbeidskraft og menneskerettigheter, etikk og bærekraftige anskaffelser. Screeningen er basert på opprinnelsesland for varer og tjenester samt industrisektoren. Leverandører vurdert til "høy" eller "svært høy" ESG-risiko ble bedt om å fylle ut et egenvurderingsskjema knyttet til sitt bærekraftsarbeid og mottok deretter et detaljert resultatkort som fremhevet spesifikke områder for forbedring i bærekraftarbeid, prosesser eller data.

Over 300 direkte leverandører til vår virksomhet for høreapparater ble først screenet for iboende bærekraftsrisiko gjennom EcoVadis-rammeverket i regnskapsåret 2022/23. Av disse 300 leverandørene ble ni identifisert som «høy» ESG-risiko, hvorav syv fullførte den videre egenvurderingen i 2022/23. Alle leverandører som fikk lav score på vurderingen ble kontaktet for å utvikle en handlingsplan med mål om å forbedre eksisterende praksis. Vurderingene avdekket områder for potensielle forbedringer som mangel på retningslinjer, begrenset åpenhet om ESG-resultater og svak bærekraftsstyring. Etter vurderingene identifiserte Sonova to leverandører med forbedringsbehov. I samarbeid med leverandørene har begge satt tiltak og igangsatt arbeid for å sikre meningsfull forbedring. Overvåking av fremdriften i disse tiltakene er en del av Sonovas leverandørstyringsaktiviteter.

Sonova gjennomførte en sosial revisjon i regnskapsåret 2021/22 (en dyptgående vurdering av menneskerettighetsrisikoer ble forhindret på grunn av COVID-19-pandemien). Revisjonen ble utført av uavhengige revisorer og dekket vår egen virksomhet i nærheten av Ho Chi Minh-byen, Vietnam og brukte ELEVATEs Responsible Sourcing Assessment (ERSA) standard. Ingen av funnene identifisert av revisorene ble vurdert som kritisk, og anlegget presterte bra innen miljø, forretningsetikk og styringssystem. I det kommende regnskapsåret vil vi gjennomføre mer dyptgående undersøkelser og konsultasjoner, inkludert en vurdering av vårt produksjonsanlegg i Valencia, USA. Konsernets overordnede mål er å gjennomføre minst én dyptgående vurdering av menneskerettigheter (Human Rights Impact Assessment, HRIA) i året. 

4. Risikostyring og resultater knyttet til menneskerettigheter

Sonova Groups generelle tilnærming til bærekraftsstyring er sentrert rundt konkrete og målbare mål med tidsrammer for oppnåelse og jevnlig målte resultatindikatorer. Konsernet vurderer effektiviteten av sine menneskerettighetstiltak ved å regelmessig overvåke implementeringsstatusen til HRDD-veikartet gjennom påvirkningsorienterte KPIer; ved å måle fullføringsgraden for Code of Conduct-opplæringene; og ved å overvåke bruken av og antall saker som ble løst gjennom vår uavhengige SpeakUp-samsvarsplattform.

For egne ansatte vurderer konsernet effekten av våre HR-aktiviteter på månedlig basis gjennom et sett med nøkkelindikatorer. Eksempler på indiaktorer er personalomsetning, rekrutteringsgrad for internt lederskap og tilgjengeligheten av internt talent til lederstillinger. Sonova gjennomfører regelmessige interne revisjoner på konsernnivå og blant konsernselskap for å sikre overholdelse av interne retningslinjer og lokale arbeidslover, se fremdriften på alle våre lokasjoner, og for å sikre at vi har gode arbeidsforhold.

Vårt menneskerettighetsmål for regnskapsåret 2022/23 var å implementere aktsomhetsvurderinger for menneskerettigheter i tråd med internasjonale rammeverk og lære opp alle relevante ansatte. Vi nådde målet i løpet av 2022/23 ved å etablere en Policy for menneskerettigheter og gi opplæring til alle ansatte som har tilgang til en datamaskin i sin daglige jobb. Policyen for menneskerettigheter er en av nøkkelpolicyene for Sonova Group, som betyr at det også foreligger et krav om årlig obligatorisk opplæring innen tematikken for alle Sonova-ansatte over hele verden. Opplæringen i 2022/23 fokuserer spesielt på ikke-diskriminering og ikke-trakassering, inkludert praktiske råd om hvordan man identifiserer og rapporterer handlinger som kan være brudd. Opplæringen krevde også å lese og signere Policy for menneskerettigheter elektronisk. 

Konsernets vesentlige menneskerettighetsrisikoer er satt i system i vårt risikoregister for menneskerettigheter, der spesifikke risikoer knyttet til hvert trinn i verdikjeden er definert. Fremover fokuserer vi på å definere tiltak for risikostyring og planlegger å implementere tiltakene for hver av de vesentlige risikoene. Som en del av HRDD-rammeverket vårt jobber vi også med å definere et overordnet system for styring og overvåking av menneskerettigheter, inkludert et regulatorisk overvåkingssystem og identifisering av gap.  

leverandørnivå benyttes Sonova Groups leverandørprinsipper, kjøpsbetingelser og etiske retningslinjer i alle innkjøpsavtaler for å sikre respekt av menneskerettigheter og anstendig arbeid. Våre leverandører må bekrefte skriftlig at de skal overholde disse standardene og prinsippene til enhver tid i alle Sonova-relaterte aktiviteter, produkter og tjenester. Sonova inkluderer denne bekreftelsen i alle innkjøpsavtaler, og ber med jevne mellomrom leverandører om å fornye sin etterlevelse. Vi spør også regelmessig leverandører om deres tilnærming til bærekraftemner og bruker svarene deres til å finjustere kriteriene for leverandørvalg. Vi planlegger å styrke denne prosessen ytterligere i det kommende året ved å lage standardiserte spørreskjemaer for å gi konsistens i skåring og vekting av disse kriteriene.

For ansvarlige innkjøp av direkte materialer innen vår virksomhet for høreapparater har Sonova Group satt følgende mål: Vi tar sikte på å gjennomføre vurderinger av >90 % av direkte materialleverandører med potensiell høy ESG-risiko innen 2023/24. Evalueringer har blitt utført i EvoVadis, og til dags dato har vi oppnådd en fullføringsgrad på 78% og forventer å nå målet vårt før planen. For det kommende året planlegger Sonova å utvide utvalget av leverandører som er vurdert for bærekraftsrisiko til å gjelde alle våre virksomhetsområder.

I tillegg gir konsernet våre direkte leverandører av høreapparater tilgang til EcoVadis Academy for å hjelpe dem med å bygge sine ESG-evner. Akademiet tilbyr ressurser for å utvikle forståelse av de ulike bærekraftemnene og råd om hvordan man kan håndtere disse effektivt. Vi gjennomfører også opplæringsøkter for våre egne innkjøpsteam for å klargjøre deres roller og ansvar i leverandørenes bærekraftsvurderinger. Denne opplæringen dekker viktigheten av bærekraft i leverandørkjeden, rollen som ESG-samarbeid spiller i leverandørforholdet, og EcoVadis-vurderingsprosessen – sammen med tersklene for innblanding og hvordan man kan be om ytterligere støtte. 

Funnene fra den sosiale revisjonen i Vietnam ble diskutert med lokal ledelse, samt globalt med viktige interne funksjoner, for å identifisere grunnårsaker. Alle funn ble adressert gjennom konkrete tiltak, for eksempel forbedringer i fasilitetene og innføring av et automatisert system for å overvåke arbeidstiden og begrense overtid.

Sonova Norway AS og Sonova Group anerkjenner og forplikter seg til å kontinuerlig styrke vårt arbeid med aktsomhetsvurderinger knyttet til menneskerettigheter.