Skip to main content

Vilkår for bruk

Sonova AG ("Sonova") har gjort, og vil fortsette å gjøre, en stor innsats for å gi nøyaktig og oppdatert informasjon. Vi gir imidlertid ingen garanti eller fremstilling, eksplisitt eller underforstått, om at denne informasjonen eller det vi refererer til her, er nøyaktig eller fullstendig. Videre skal Sonova ikke på noen måte være ansvarlig for direkte, indirekte eller tilfeldige skader, tilleggsskader eller følgeskader som følge av bruk av, tilgang til eller manglende evne til å bruke denne informasjonen. I tillegg skal Sonova ikke på noen måte holdes ansvarlig for mulige feil eller utelatelser i dette innholdet. Spesielt gjelder dette eventuelle referanser til produkter og tjenester levert av Sonova. Informasjon på denne nettsiden kan inneholde tekniske unøyaktigheter eller typografiske feil. Sonova kan også gjøre forbedringer og/eller endringer i produktene og/eller programmene beskrevet i denne informasjonen når som helst uten forvarsel, og vil ikke på noen måte holdes ansvarlig for mulige konsekvenser av slike endringer.

Informasjonen Sonova publiserer på verdensveven kan inneholde referanser eller kryssreferanser til Sonovas produkter, programmer og tjenester, illustrert eller beskrevet, som ikke er annonsert eller tilgjengelig i ditt land. Slike referanser betyr ikke at Sonova har til hensikt å annonsere slike produkter, programmer eller tjenester i ditt land. Ytterligere informasjon kan fås fra din lokale Sonova forretningskontakt.

Det er opp til deg å ta forholdsregler for å sikre at det du velger for din bruk ikke inneholder ting som virus, ormer, trojanske hester og lignende av destruktiv natur. Sonova vil ikke under noen omstendighet være ansvarlig overfor noen part for direkte, indirekte, spesielle skader eller følgeskader som oppstår som følge av eller relatert til bruk av denne nettsiden eller andre nettsider med hyperkoblinger, inkludert, uten begrensning, tap av salg eller fortjeneste, forretningsavbrudd, tap av programmer eller andre data på informasjonsbehandlingssystemet ditt eller på annen måte, selv om vi er uttrykkelig informert om muligheten for slike skader.

Vår investorrelasjonsinformasjon inneholder fremtidsrettede utsagn, basert på nåværende forventninger, noe som innebærer en risiko og usikkerhet som kan føre til at faktiske resultater avviker vesentlig. Disse risikoene og usikkerhetsmomentene inkluderer teknologisk risiko, markedsrelatert risiko og usikkerhetsfaktorer som er inkludert i utviklingsprosessen, noe som kan føre til en avslutning av utviklingsarbeidet, forsinkelse av produktintroduksjonen eller en betydelig reduksjon av produktets opprinnelig forventede nivå av forbrukeraksept.

Bruk av Sonova-nettstedet

Hele innholdet på dette Sonova-nettstedet er underlagt opphavsrett med alle rettigheter forbeholdt. Du kan lagre eller skrive ut en papirkopi av enkeltsider og/eller deler av Sonova-nettstedet, forutsatt at du ikke fjerner merknader om opphavsrett eller andre eiendomsrettigheter. Med enhver lagring eller annen kopiering fra Sonova-nettstedet skal vilkårene og betingelsene for bruk anses å ha blitt akseptert. Alle rettigheter forblir hos Sonova AG og dets lisensgivere. Du kan ikke reprodusere (helt eller delvis), overføre (med elektroniske midler eller på annen måte), modifisere, lenke til eller bruke Sonova-nettstedet til noen offentlige eller kommersielle formål uten skriftlig forhåndstillatelse fra Sonova.

Varemerker/eiendomsrettigheter

Du bør anta at alle produkt- og tjenestenavn som vises på denne siden, enten de vises med stor skrift, kursiv eller med varemerkesymbolet, er varemerker for Sonova. Dette nettstedet kan også inneholde eller referere til varemerker eller andre eiendomsrettigheter til andre parter. Ingen lisens til eller rettigheter til slike varemerker og andre eiendomsrettigheter til Sonova og/eller andre parter er gitt eller tildelt deg.  

© Copyright by Sonova, 2007-2019 - all rights reserved.