Skip to main content

Användarvillkor

Sonova AG (”Sonova”) har lagt ner stort arbete på att tillhandahålla korrekt och aktuell information och kommer att fortsätta med det även framledes. Vi ger dock ingen garanti och gör inga utfästelser, vare sig uttryckligen eller underförstått, om att den information som anges här är korrekt eller fullständig. Sonova ska inte heller på något som helst sätt hållas ansvarigt för direkta, indirekta eller oförutsedda skador, följdskador eller skadestånd som kan uppstå genom användning av, tillgång till, eller oförmåga att använda denna information. Sonova ska inte heller på något sätt hållas ansvarigt för eventuella fel eller utelämningar i detta innehåll. Detta gäller särskilt alla hänvisningar till produkter och tjänster som Sonova tillhandahåller. Informationen på denna webbplats kan innehålla tekniska felaktigheter eller typografiska fel. Sonova kan också när som helst och utan föregående meddelande genomföra förbättringar och/eller förändringar av de produkter och/eller program som beskrivs i denna information, och ska inte på något sätt hållas ansvarigt för eventuella följder av sådana förändringar.

Information som Sonova publicerar på webbplatsen kan innehålla hänvisningar eller korshänvisningar till Sonovas produkter, program och tjänster, i illustrerad eller skriftlig form, som inte har lanserats eller inte är tillgängliga i ditt land. Sådana hänvisningar innebär inte att Sonova har för avsikt att lansera sådana produkter, program eller tjänster i ditt land. Mer information kan fås från din lokala Sonova-återförsäljare.

Det är ditt ansvar att säkerställa att vad du än väljer att använda är fritt från virus, maskar, trojaner och andra destruktiva element. Under inga omständigheter ska Sonova hållas ansvarigt inför någon part för direkta, indirekta eller särskilda skador eller följdskador som kan uppstå på grund av eller i relation till användningen av webbplatsen, eller någon annan hyperlänkad webbplats, inklusive utan begränsning, eventuell förlust av försäljning eller vinst, verksamhetsavbrott, förlust av program eller andra data i ditt informationshanteringssystem eller annat, även om vi uttryckligen har informerats om risken för sådana skador.

Vår information om investerarrelationer innehåller framåtblickande uttalanden baserade på aktuella förväntningar som innefattar risker och osäkerheter som kan göra att de faktiska resultaten avviker avsevärt. Dessa risker och osäkerheter omfattar tekniska risker, marknadsrelaterade risker och inneboende osäkerheter i utvecklingsprocessen, vilka kan leda till att utvecklingsarbetet avbryts, produktens lansering försenas, eller produktens ursprungliga förväntade acceptansgrad hos konsumenterna sänks betydligt.

Användning av Sonovas webbplats

Hela innehållet på denna Sonova-webbplats är upphovsrättsskyddat och alla rättigheter förbehålls. Du får spara eller skriva ut en papperskopia av enskilda sidor och/eller avsnitt från Sonovas webbplats, förutsatt att du inte avlägsnar några meddelanden om upphovsrätt eller andra meddelanden om äganderätt. Om du sparar eller på annat sätt kopierar innehåll på Sonova-webbplatsen anses du ha godkänt villkoren och bestämmelserna för dess användning. Alla rättigheter tillhör Sonova AG och dess licensgivare. Du får inte reproducera (hela eller delar av), överföra (elektroniskt eller på annat sätt), ändra eller länka till Sonova-webbplatsen eller använda den i allmänt eller kommersiellt syfte utan föregående skriftligt tillstånd från Sonova.

Varumärken/äganderätter

Du bör anta att alla produkt- och tjänstnamn som förekommer på denna webbplats, oavsett om de förekommer i stor stil, kursiv stil eller tillsammans med varumärkessymbolen, är varumärken som tillhör Sonova. Denna webbplats kan också innehålla eller hänvisa till varumärken eller andra äganderätter som tillhör andra parter. Ingen licens till eller rätt till sådana varumärken och andra äganderätter som tillhör Sonova och/eller andra parter beviljas eller tilldelas dig.  

© Copyright Sonova, 2007-2019 – med ensamrätt.