Skip to main content

Regulamin

Firma Sonova AG („Sonova”) dołożyła — i nadal będzie dokładać — wszelkich starań, aby dostarczać rzetelnych i aktualnych informacji. Nie udzielamy jednak żadnych gwarancji, wyraźnych ani dorozumianych, że informacje zawarte lub przywołane na tej stronie są dokładne i kompletne. Firma Sonova nie ponosi ponadto w żaden sposób odpowiedzialności za bezpośrednie, pośrednie i wtórne szkody wynikające z wykorzystania tych informacji, dostępu do nich lub niemożności z nich korzystania, ani też odpowiedzialności z tytułu odszkodowań retorsyjnych. Co więcej, firma Sonova nie ponosi żadnej odpowiedzialności za ewentualne błędy lub pominięcia w treści na tej stronie. Dotyczy to w szczególności wszelkich odniesień do produktów i usług dostarczanych przez firmę Sonova. Informacje na tej stronie mogą zawierać nieścisłości techniczne lub błędy typograficzne. Firma Sonova może również dokonywać ulepszeń i/lub zmian w produktach i/lub programach opisanych tutaj w dowolnym czasie bez uprzedniego zawiadomienia i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za ewentualne konsekwencje takich zmian.

Informacje publikowane przez firmę Sonova w internecie mogą zawierać odniesienia lub odnośniki do produktów, programów i usług firmy Sonova — zilustrowanych i opisanych — które nie są wprowadzone lub udostępnione w Państwa kraju. Więcej informacji można uzyskać od lokalnego przedstawiciela handlowego firmy Sonova.

Do Państwa należy podjęcie środków ostrożności w celu upewnienia się, że cokolwiek wybiorą Państwo do użytku własnego, jest wolne od takich elementów jak wirusy, robaki, konie trojańskie i inne elementy o charakterze destrukcyjnym. W żadnym przypadku firma Sonova nie ponosi odpowiedzialności wobec jakiejkolwiek strony za jakiekolwiek bezpośrednie, pośrednie, specjalne lub wtórne szkody związane z korzystaniem z tej strony internetowej lub jakiejkolwiek innej strony internetowej, do której prowadzą hiperłącza na tej stronie, w tym, bez ograniczeń, utratę sprzedaży lub zysków, przerwy w działalności, utratę programów lub innych danych w systemie przetwarzania informacji lub inne szkody, nawet jeśli zostaniemy wyraźnie poinformowani o możliwości wystąpienia takich szkód.

Nasze informacje dotyczące relacji inwestorskich zawierają stwierdzenia dotyczące przyszłości oparte na bieżących szacunkach, które wiążą się z ryzykiem i niepewnością, co może spowodować, że rzeczywiste rezultaty mogą się od nich znacznie różnić. To ryzyko i niepewność obejmują zagrożenia technologiczne, ryzyko rynkowe i niepewność związaną z procesem rozwoju, która może spowodować przerwanie prac rozwojowych, opóźnienie wprowadzenia produktu na rynek lub znaczne obniżenie pierwotnie oczekiwanego poziomu akceptacji przez klientów.

Korzystanie ze strony internetowej firmy Sonova

Cała zawartość tej strony internetowej firmy Sonova podlega prawom autorskim z zastrzeżeniem wszystkich praw. Można zapisać lub wydrukować kopie poszczególnych stron i/lub sekcji strony internetowej firmy Sonova pod warunkiem, że żadne informacje o prawach autorskich lub innych prawach własności nie zostaną usunięte. W przypadku jakiegokolwiek zapisywania lub innego rodzaju kopiowania treści ze strony internetowej firmy Sonova warunki użytkowania uznaje się za zaakceptowane. Wszelkie prawa pozostają przy firmie Sonova AG i jej licencjodawcach. Nie wolno powielać (w całości ani w części), przesyłać (drogą elektroniczną ani w inny sposób), modyfikować, ani wykorzystywać do celów publicznych lub komercyjnych strony internetowej firmy Sonova ani też dodawać prowadzących do niej łączy bez uprzedniej pisemnej zgody firmy Sonova.

Znaki towarowe/prawa własności

Należy założyć, że wszelkie nazwy produktów i usług pojawiające się na niniejszej stronie, niezależnie od tego czy są zapisane dużą czcionką, kursywą czy z symbolem znaku towarowego, są znakami towarowymi firmy Sonova. Niniejsza strona może również zawierać znaki towarowe i inne elementy chronione prawami własności innych stron lub odniesienia do takich znaków towarowych i elementów. Nie udziela się żadnych licencji ani praw w odniesieniu do takich znaków towarowych i innych elementów chronionych prawami własności firmy Sonova i/lub innych stron. 

© Copyright by Sonova, 2007–2019 — wszelkie prawa zastrzeżone.