Skip to main content

תנאי השימוש

‏Sonova AG‏ ("Sonova") ביצעה - ותוסיף לבצע - מאמצים כבירים כדי לספק מידע מדויק ועדכני. עם זאת, אין אנו מתחייבים או טוענים, במפורש או באופן משתמע, שהמידע המוכל כאן או שמיוחס כאן הוא מדויק או שלם. בנוסף, Sonova לא תישא באחריות בכל צורה לנזקים ישירים, עקיפים, מקריים, תוצאתיים או עונשיים הנובעים מהשימוש, הגישה או חוסר היכולת להשתמש במידע זה. בנוסף, Sonova לא תישא באחריות כלשהי לשגיאות או להשמטות אפשריות בתוכן שלהלן. במיוחד, הדבר חל על כל התייחסות למוצרים ולשירותים המסופקים על-ידי Sonova. המידע באתר זה עלול לכלול אי-דיוקים טכניים או שגיאות טיפוגרפיות. Sonova גם עשויה לבצע שיפורים ו/או שינויים במוצרים ו/או בתוכניות המתוארים במידע זה בכל עת ללא התראה מראש, ולא תישא באחריות כלשהי לתוצאות אפשריות הנובעות משינויים אלה.

מידע ש-Sonova מפרסמת באינטרנט עשוי לכלול הפניות או הפניות צולבות למוצרים, תוכניות ושירותים של Sonova - באיורים או בתיאורים - שלא הוכרזו או שאינם זמינים בארץ שלכם. הפניות אלה אין משמעותן ש-Sonova מתכוונת להכריז על אותם מוצרים, תוכניות או שירותים בארץ שלכם. ניתן לקבל מידע נוסף מהנציגים העסקיים המקומיים של Sonova.‏

באחריותכם לנקוט באמצעי זהירות על מנת להבטיח שכל מה שאתם בוחרים להשתמש בו נקי מכל פריטים כגון וירוסים, תוכנות תולעת, סוסים טרויאניים ופריטים אחרים בעלי אופי הרסני. בשום מקרה Sonova לא תישא באחריות כלפי צד כלשהו ביחס לכל נזק ישיר, עקיף, מיוחד או תוצאתי הנובע מתוך או קשור לשימוש כלשהו באתר זה, או בכל אתר אחר המקושר אליו, כולל בין היתר, כל אובדן של מכירות או רווחים, הפרעה לעסקים, אובדן תוכניות או נתונים אחרים במערכת עיבוד המידע שלכם, או אחרת, גם אם נאמר לנו במפורש שקיימת אפשרות לנזקים כגון אלה.

פרטי קשרי המשקיעים שלנו מכילים הצהרות עם הפנים לעתיד, המבוססות על ציפיות נוכחיות, הכרוכות בסיכונים ובחוסר ודאות שעלולים לגרום לתוצאות בפועל להיות שונות באופן מהותי. סיכונים וחוסר ודאות אלה כוללים את הסיכונים הטכנולוגיים, סיכונים הקשורים לשוק וחוסר ודאות שהיא טבעית בתהליך הפיתוח, שעלולה לגרום לסיום מאמץ הפיתוח, עיכוב בהשקת המוצר או ירידה משמעותית ברמת קבלת המוצר על ידי הצרכנים ביחס לרמה שהייתה צפויה במקור.

שימוש באתר Sonova‏

כלל התוכן של אתר Sonova זה כפוף לזכויות יוצרים וכל הזכויות שמורות. באפשרותכם לשמור או להדפיס עותק קשיח של דפים ו/או סעיפים מסוימים של אתר Sonova, ובלבד שאינכם מסירים הודעות זכויות יוצרים או הודעות קניין אחרות. בכל שמירה או העתקה אחרת כלשהי מאתר Sonova ייחשב הדבר כהסכמה לתנאי השימוש. כל הזכויות יישארו בידי Sonova AG והגורמים המורשים מטעמה. אין להפיק מחדש (באופן שלם או חלקי), לשדר (באמצעים אלקטרוניים או אחרים), לשנות, לקשר או להשתמש לכל צורך ציבורי או מסחרי באתר Sonova ללא הסכמה מראש בכתב מ-Sonova.‏

סימנים מסחריים/זכויות קניין

עליכם להניח שכל שמות המוצרים והשירותים המופיעים באתר זה, בין אם הם מופיעים בגופן גדול, כתב נטוי או אם סמל הסימן המסחרי הם סימנים מסחריים של Sonova. אתר זה עשוי גם להכיל הפניות לסימנים מסחריים או לזכויות קניין אחרות של גורמים אחרים. הדבר אינו מקנה לכם רישיון או זכויות כלשהם באותם סימנים מסחריים או זכויות קניין אחרות של Sonova ו/או של גורמים אחרים.  

© זכויות יוצרים של Sonova, 2007-2019 - כל הזכויות שמורות.