Skip to main content

Vilkår for brug

Sonova AG ("Sonova") har gjort sig – og vil fortsat gøre sig – store bestræbelser for at angive nøjagtige og ajourførte oplysninger. Vi giver dog ingen garanti eller afgiver erklæring om, hverken udtrykkelig eller underforstået, at oplysningerne indeholdt eller refereret til heri er nøjagtige eller fuldstændige. Ydermere er Sonova ikke på nogen måde ansvarlig for direkte, indirekte, tilfældige, følgeskader eller strafskader, der er et resultat af brugen af, adgang til eller manglende evne til at bruge disse oplysninger. Derudover er Sonova ikke ansvarlig på nogen måde for mulige fejl eller udeladelser i indholdet heraf. Dette gælder især eventuelle referencer til produkter og tjenester leveret af Sonova. Oplysninger på denne hjemmeside kan indeholde tekniske unøjagtigheder eller typografiske fejl. Sonova kan også til enhver tid uden forudgående varsel foretage forbedringer og/eller ændringer i produkterne og/eller programmerne beskrevet i denne information og vil ikke på nogen måde være ansvarlig for mulige konsekvenser af sådanne ændringer.

Information, som Sonova udgiver på World Wide Web, kan indeholde referencer eller krydsreferencer til Sonovas produkter, programmer og tjenester – illustreret eller beskrevet – som ikke er kundgjorte eller tilgængelige i dit land. Sådanne referencer betyder ikke, at Sonova har til hensigt at kundgøre sådanne produkter, programmer eller tjenester i dit land. Yderligere information kan fås hos din lokale Sonova-forretningskontakt.

Det er op til dig at tage forholdsregler for at sikre, at alt, hvad du vælger til dit brug, er fri for genstande som virus, orme, trojanske heste og andre genstande af destruktiv karakter. Sonova vil under ingen omstændigheder være ansvarlig over for nogen part for nogen direkte, indirekte, særlige eller følgeskader, der opstår som følge af eller er relateret til brugen af denne hjemmeside eller nogen anden hyperlinket hjemmeside, herunder, uden begrænsning, tab af salg eller fortjeneste, forretningsafbrydelse, tab af programmer eller andre data på dit informationsbehandlingssystem eller andet, selvom vi udtrykkeligt er informeret om muligheden for sådanne skader.

Vores investorrelationsinformation indeholder fremadrettede udsagn, der er baseret på nuværende forventninger, som involverer risici og usikkerheder, der kan få de faktiske resultater til at afvige væsentligt. Disse risici og usikkerheder omfatter de teknologiske risici, markedsrelaterede risici og usikkerheder, der er iboende i udviklingsprocessen, og som kan forårsage afbrydelse af udviklingsindsatsen, forsinke produktets introduktion eller væsentligt reducere det oprindeligt forventede niveau af forbrugeraccept af produkterne.

Brug af Sonovas websted

Alt indhold på dette Sonova-websted er underlagt ophavsret med alle rettigheder forbeholdt. Du kan gemme eller udskrive en papirkopi af individuelle sider og/eller sektioner af Sonova-webstedet, forudsat at du ikke fjerner nogen ophavsretlige- eller andre ejendomsretlige meddelelser. Ved enhver lagring eller anden kopiering fra Sonova-webstedet skal vilkårene og betingelserne for brug anses for at være blevet accepteret. Alle rettigheder forbliver hos Sonova AG og dets licensgivere. Du må ikke reproducere (helt eller delvist), transmittere (ved hjælp af elektroniske midler eller på anden måde), ændre, linke til eller bruge Sonovas hjemmeside til noget offentligt eller kommercielt formål uden forudgående skriftlig tilladelse fra Sonova.

Varemærker/ejendomsrettigheder

Du bør antage, at alle produkt- og servicenavne, der vises på dette websted, uanset om de vises med stor skrift, kursiv eller med varemærkesymbolet, er varemærker tilhørende Sonova. Dette websted kan også indeholde eller referere til varemærker eller andre ejendomsrettigheder tilhørende andre parter. Ingen licens eller rettigheder til sådanne varemærker og andre ejendomsrettigheder tilhørende Sonova og/eller andre parter er givet til eller er blevet tildelt dig.  

© Copyright Sonova, 2007-2019. Alle rettigheder forbeholdes.