Skip to main content

Gebruiksvoorwaarden

Sonova AG ('Sonova') heeft haar best gedaan - en zal dit blijven doen - om nauwkeurige en bijgewerkte informatie te verschaffen. We doen echter geen toezeggingen en verstrekken geen waarborgen, expliciet of impliciet, dat de informatie die hierin staat of waarnaar verwezen wordt, nauwkeurig of volledig is Bovendien is Sonova op geen enkele manier aansprakelijk voor directe, indirecte, incidentele schade of gevolgschade, of schadevergoeding als gevolg van het gebruik van, toegang tot, of onmogelijkheid van toegang tot de inhoud van deze informatie. Verder kan Sonova op geen enkele manier aansprakelijk worden gehouden voor mogelijke fouten of weglatingen in de inhoud daarvan. Dit is vooral van toepassing op verwijzingen naar producten en diensten die door Sonova geleverd worden. Informatie op deze website bevat mogelijk technische onnauwkeurigheden of typografische fouten. Sonova kan ook te allen tijde en zonder voorafgaande kennisgeving verbeteringen en/of wijzigingen aanbrengen in de producten en/of de programma's die in deze informatie beschreven worden, en is op geen enkele manier aansprakelijk voor de mogelijke gevolgen van dergelijke wijzigingen.

Informatie die Sonova publiceert op internet, kan referenties of verwijzingen bevatten naar producten, programma's en diensten van Sonova - afgebeeld of beschreven- die in uw land niet bekendgemaakt of beschikbaar zijn. Dergelijke verwijzingen impliceren niet dat Sonova van plan is dergelijke producten, programma's of diensten in uw land bekend te maken. Meer informatie is beschikbaar via uw plaatselijke zakelijke contactpersoon voor Sonova.

Het is uw eigen verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat wat u ook selecteert voor uw gebruik, vrij is van virussen, wormen, Trojaanse paarden en andere schadelijke software. In geen enkel geval is Sonova aansprakelijk jegens enige partij voor directe, indirecte, speciale of gevolgschade als gevolg van gebruik van deze websites, of van andere gehyperlinkte websites, inclusief, zonder beperking, verlies van verkopen of winst, bedrijfsonderbreking, verlies van programma's of andere gegevens op uw datasysteem of anderszins, zelfs indien we expliciet op de hoogte zijn gebracht van de mogelijkheid tot dergelijke schade.

Onze investeerdersinformatie bevat toekomstgerichte uiteenzettingen, op basis van de huidige verwachtingen, die risico en onzekerheden bevatten waardoor de uiteindelijke resultaten aanzienlijk anders kunnen zijn. Deze risico's en onzekerheden omvatten de technologische risico's, marktgerelateerde risico's en onzekerheden die eigen zijn aan het ontwikkelingsproces en die beëindiging van de ontwikkelingsinzet kunnen veroorzaken, de productintroductie kunnen vertragen of de oorspronkelijk bij de producten verwachte klantenacceptatie aanzienlijk kunnen verlagen.

Gebruik van de Sonova-website

Al de informatie op deze website van Sonova is onderhevig aan copyright met alle rechten voorbehouden. U mag een hardcopy afdrukken van individuele pagina's en/of onderdelen van de Sonova-website opslaan, op voorwaarde dat u de auteursrechten of enige andere eigendomsverklaringen niet verwijderd. Door de Sonova-website op te slaan of op een andere manier te kopiëren, wordt verondersteld dat u akkoord gaat met de algemene gebruiksvoorwaarden. Alle rechten blijven eigendom van Sonova AG en haar licentieverleners. U mag de Sonova-website niet reproduceren (geheel of gedeeltelijk), verzenden (elektronisch of op een andere manier), wijzigen, koppelen of gebruiken voor enige publieke of commerciële doeleinden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Sonova.

Handelsmerken/zakelijke eigendomsrechten

U moet ervan uitgaan dat alle product- en servicenamen die op deze website worden weergegeven, handelsmerken zijn van Sonova, ongeacht of deze worden weergegeven in hoofdletters, schuingedrukte tekst of met het handelsmerksymbool. Deze website bevat mogelijk ook of verwijst mogelijk ook naar handelsmerken of andere zakelijke eigendomsrechten van andere partijen. U wordt geen licentie noch rechten verleend voor een van deze handelsmerken en andere zakelijke eigendomsrechten van Sonova en/of andere partijen.  

© Copyright door Sonova, 2007-2019 - alle rechten voorbehouden.